II Zlot Młodzieży Krajny

„BOHATEROWIE KRAJNY”


Łobżenica – Górka Klasztorna, 12 czerwca 2014 r.

Stanisław Staszic Michał Drzymała Flaga Powstania Wielkopolskiego Prawdy PolakówPolska Walcząca ks. Bolesław Domański Maria Gąszczak

Zaproszenie

Organizatorzy Zlotu młodzieży z Krajny „Bohaterowie Krajny” mają zaszczyt zaprosić młodzież i ich opiekunów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Plakat Zlotu


Idea Zlotu

Z powodów historycznych Krajna, region położony na pograniczu Wielko-polski i Pomorza, nie tworzy współcześnie jednego spójnego organizmu administracyjnego1. Rodzi to trudności w harmonijnym rozwoju na tym obszarze wielu dziedzin życia społecznego.

Warto więc dla dobra mieszkańców tego regionu przypomnieć ideę histo-rycznej Krajny jako ich Małej Ojczyzny: konkretnej przestrzeni historyczno-geograficzno-społeczno-kulturowej i konkretnych miejsc, w których żyją tu i teraz.

Rozumieją to już bardzo dobrze działacze kulturalni, samorządowi oraz poli-tyczni związani z różnymi częściami Krajny — przypomnijmy np. zorganizo-wanie w dniach 19–20 października 2010 roku w Senacie RP „Dni Krajny” pt. „Krajna ostoją polskości” (zob. mapę zamieszczoną poniżej).

Krajna ostoją polskości

Teren Krajny według współczesnych działaczy społeczno-kulturalnych (2010).
Źródło: Miasteczko Krajańskie. Gminny Portal Internetowy

Szczególnie ważne jest, aby ideę Krajny jako Małej Ojczyzny poznawała również tutejsza młodzież w procesie jej wychowywania i kształcenia2. Przyświeca temu podstawowa zasada pedagogiczna, że „Zawsze takie rzeczpospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie” (Jan Zamojski, Akt fundacyjny Akademii Zamoyskiej (1600))3.

Jedną z form edukacji tej młodzieży może być organizowanie zlotów mło-dzieżowych z całej Krajny poświęconych tematyce bohaterów, którzy działali w tej czy innej części Krajny.

Zasadniczym zadaniem młodzieży uczestniczącej w tym Zlocie będzie wykonywanie prezentacji multimedialnych (w formacie „Microsoft Power Point 2007”) lub filmów (w formatach: „mpg”, „avi”, „wmv”) na temat bohaterów Krajny, którzy związani byli z miejscowościami skąd pochodzi młodzież.

Przygotowanie takich prezentacji na temat konkretnych bohaterów powi-nny poprzedzić ogólne dyskusje na temat bohaterstwa: „co to jest boha-terstwo?”, „jakie są przejawy bohaterstwa?” „czy bohaterstwo jest przy-datne w codziennym życiu?” itp..

Wszystko to ma zaś służyć lepszemu poznaniu przez młodzież historii całej Krajny i dokonań krajeńskich bohaterów, na których warto się wzorować w codziennym życiu.


PRZYPISY

 1. 1) Więcej na ten temat granic Krajny — zob. Kokowski 2013.
 2. 2) Jest to w pełni zgodne z ideą edukacji regionalnej postulowanej przez Minister-stwo Edukacji Narodowej i działaczy regionalnych — zob. MEN 1995, Suchoński et al. 1995, Rada Krajowa RTK 1996, Petrykowski 1998, Odoj, Peć (red.) 2000, Piwońska (red.) 2001, Dzięgiel 2011.
 3. 3) Cyt. za: Staszic (1785); w wydaniu z 1861 s. 7. Zasada ta była głoszona też przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Commentariorum de republica emen-danda libri quinque (1551); w księdze V. „O szkole” : „Istnieje stary i od początków społeczności przyjęty obyczaj, iż państwo ma staranie o szkołach, z których dobrego urządzenia wynika wielka chluba żywota ludzkiego i religii, z zaniedbania zaś — wypaczenie i zło. Kiedy rozczytuję się w dziejach starożytnych, widzę, iż nie było żadnego narodu, ani tak bardzo ogładzonego, ani tak bardzo pozbawionego ludzkiej ogłady, który by nie troszczył się szczególnie o dobre wychowanie młodzieży” (Modrzewski 1953, s. 591).


BIBLIOGRAFIA

Anna DZIĘGIEL 2011. Nauczanie regionalne a wychowanie patriotyczne. @-poradnik. Katowice: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Michał Kokowski 2013. Szkic historii granic Krajny. Wybrane zagadnienia (25.03.2013; tekst roboczy; plik pdf, 3Mb).

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 1995. Dziedzictwo kulturowe w regionie — założenia programowe. Warszawa: MEN.

Andrzej Frycz MODRZEWSKI 1551/1953. Commentariorum de republica emendanda libri quinque. wyd. z 1953 [w:] A. F. Modrzewski. Dzieła wszystkie, t. 1. O poprawie Rzeczypospolitej. Tłum. Edwin Jędrkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Grzegorz ODOJ, Andrzej PEĆ (red.) 2000. Dziedzictwo kulturowe — edukacja regionalna (1): materiały pomocnicze dla nauczycieli. Dzierżoniów: Wydawnictwo ALEX.

Piotr PETRYKOWSKI 1998. O edukacji regionalnej uwag kilka. „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza” t. XIV (1998), s. 18–23.

Zofia PIWOŃSKA (red.) 2001. Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej. Rzeszów: Fosze.

RADA KRAJOWA REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY 1996. Szkoła a regionalizm. Ciechanów: Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury.

Stanisław STASZIC 1785/1861. Uwagi nad Życiem Jana Zamoyskiego Kanclerza
i Hetmana W.K. do dzisiejszego stanu rzeczypospolitej polskiej przystósowane
(1785); w wydaniu Kazimierza Józefa Turowskiego z 1861 roku.
Kraków: Nakładem Drukarni „Czasu”.

Adam SUCHOŃSKI et al. 1995. „Wszechnica Górnośląska” t. XI (1995). Edukacja regionalna. Katowice – Opole – Cieszyn: Związek Górnośląski, Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Cel Zlotu

Celem zlotu jest rozbudzenie wśród młodzieży z Krajny zainteresowania historią swojego regionu, nabycie umiejętności rzetelnego badania takiej problematyki oraz przedstawiania rezultatów tych badań w prezentacjach multimedialnych lub filmach poświęconych poszczególnym bohaterom z różnych części Krajny.


Prezentacje multimedialne i filmy

Prezentacje i filmy powinny zawierać:

 • nazwiska autorów prezentacji;
 • nazwę szkoły (ze zdjęciem lub zdjęciami tej szkoły);
 • nazwiska opiekunów merytorycznych i ich specjalność;
 • temat prezentacji;
 • rzetelne opracowanie tematu;
 • obszerną bibliografię tematu.


Idea Młodzieżowej encyklopedii internetowej bohaterów Krajny

Przygotowane przez młodzież prezentacje multimedialne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zlotu, tworząc tym samym Młodzieżową encyklopedię internetową bohaterów Krajny.

Będzie to dzieło zbiorowe, poddane jednolitym rygorom redakcyjnym
i pierwsza tego rodzaju encyklopedia poświęcone tej tematyce.

(Wszyscy autorzy opracowań i opiekunowie młodzieży będą oczywiście właściwie cytowani w tej publikacji.)

Proszę zobaczyć edycję tej encyklopedii z 2014 roku.


Informacja o terminach zgłoszeń, przesyłania plików i formatowaniu plików

Zob.: Informacja....


Materiał pomocniczy

Jacek Banaś 2011. O bohaterstwie i bohaterach, „Portal Wiara.pl”   (12.03.2011; dostęp 5.04.2013).

Zbigniew Czarnuch 2006. Jak żyje się Polakowi w dawnej Nowej Marchii? Referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Czym jest mała ojczyzna?”, która odbyła się w Słubicach w Collegium Polonicum w dniach 18–19 listo-pada 2006 r.. Przedruk: „Transodra Online”(dostęp 07.06.2014). (Nowe!)

Wiktor Gomulicki 1969. Mali bohaterowie, [w:] tegoż Wspomnienia niebieskiego mundurka. Warszawa: Nasza Księgarnia, rodz. XVI. „Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej” (dostęp 15.06.2013).

Michał Kokowski 2012. Bohaterowie Krajny i ks. dr Bolesław Domański (Muzeum Ziemi Złotowskiej, 09.01.2012; plik pdf, 38Kb).

[mska] 2011. Nauki Jana Pawła II. Polska — Patriotyzm, „Gazeta.pl Kraków” (20.04.2011; dostęp 3.08.2013).

„Nasz Głos” Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia «Civitas Christiana» Nr 11 listopad 2007. Patriotyzm — zbiorowy obowiązek (dostęp 26.06.2013).

Jan Paweł II 2005. Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo ZNAK [zob. też: PATRIOTYZM w nauczaniu Jana Pawła II (2005), „Totus Tuus” (dostęp 3.08.2013)].

Marta Soniewicka 2008. Fenomen bohaterstwa, „Presje” Teka 12 (2008) „Bohater czasów postheroicznych”, s. 21–33 (plik pdf, 527 KB).

Radosław Supranowicz 2009. Tęsknota za utraconym rajem? Kilka uwag na temat fenomenu „Heimat”. „Studia Ełckie” 11(2009), s. 21–28. Referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Lustro — język, kultura, literatura”, która odbyła się w Gdańsku w dniach 26–28 listopada 2007 r.. (Nowe!)

„Transodra Online” 2014. Pojęcie Heimat w Encyklopedii Brockhausa. Źródło: „Brockhaus - Die Enzyklopädie”, 24 tomy, wyd. 20, poprawione, t. 9, s. 631. Leipzig – Mannheim: F.A. Brockhaus 1996–99. Z niemieckiego przełożyła Anna Zinserling (dostęp 07.06.2014). (Nowe!)

Magdalena Tulli, Igor Rakowski-Kłos 2014. Najgorsze rzeczy robią porządni ludzie, „Gazeta.pl Łódź” (07.02.2014; dostęp 8.02.2014).

Bogdan Twardochleb 2006. Między małą ojczyzną a Heimatem. Referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Czym jest mała ojczyzna?”, która odbyła się w Słubicach w Collegium Polonicum w dniach 18–19 listopada 2006 r.. Przedruk: „Transodra Online”(dostęp 07.06.2014). (Nowe!)

„Wikipedia” 2013. Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie (dostęp 5.04.2013).

Zbigniew Załuski 1962. Siedem polskich grzechów głównych. Warszawa: Iskry [zob. też: Urszula Szaran 2002. Zbigniew Załuski — komunista? Część I, „ARCHIWUM Nowego Przeglądu Wszechpolskiego”, „NPW” 5–6, 2002; Tomasz Leszkowicz 2013. Zbigniew Załuski: niepokorny pisarz reżimowy, „Histmag.org” (5.03.2013).]


Miejsce Zlotu

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej — zobacz opis.

Spacer po Górce Klasztornej.

Mapka dojazdu do Górki Klsztornej

Mapka dojazdu do Górki Klasztornej.
Zważając m.in. na piękno krajobrazu i przyrody Krajny, warto udać się do Górki Klasztornej szlakami turystycznymi (tyle tylko, że w wielu miejscach są one niestety bardzo źle oznakowane) lub słabo uczęszczanymi drogami, których jest wiele w naszym regionie.

Proszę zobaczyć np. następujące szlaki:

 • szlak „Dookoła powiatu złotowskiego” (oznakowanie: szlak czerwony — zobacz mapę): Lipka – Batorowo – Leśniczówka Białobłocie – Czyżykowo – Buczek Wielki – Wersk – Leśniczówka Witogoszcz – przecięcie z szosą wiodącą do Łobżenicy: tu opuszczamy szlak
  i udajemy się szosą w kierunku Górki Klasztornej (długość: 35 km);
 • szlak czerwony PL – 7007c (trasa opracowana przez PTTK — zobacz mapę): szlak wiedzie przez następujące miejscowości: Piła – Zelgniewo – Śmiardowo Krajeńskie – Podróżna – Buntowo – Górka Klasztorna – Walentynowo – Złotów (długość 59,4 km);
 • trasa opracowana przez Nadleśnictwo Złotów: szlak wiedzie przez następujące miejscowości: Złotów – Kujan – Rudna – Walentynowo – Górka Klasztorna – Piesno – Skic – Skicka Struga – Kujan – Złotów (długość 51 km).


Bieg Patrolowy „Męczennicy Górreccy”

Zob. Regulamin Biegu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 20 maja 2014 roku na adres: gim.lobzen@wp.pl lub Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II, 89-310 Łobżenica, ul. Mickiewicza 20a, lub telefonicznie: 67 286 03 84.Konto Zlotu

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY, Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, 89-310 Łobżenica

Bank PKO BP Oddział Piła 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388

(Z dopiskiem:) "Bohaterowie Krajny 2013"Program Zlotu

Proszę zob.:

Uwaga:
Kolejność prezentacji i filmów w blokach „Prezentacje”, cz. 1 (godz. 11.30-12.45) i „Prezentacje”, cz. 2 (początek o godz. 14.20) — proszę zob. Lista prezentacji i filmów.


Śpiewnik (Nowe!)

Proszę zob. Śpiewnik (Wybór pieśni: Jowita Kęcińska-Kaczmarek).

Będziemy korzystali z tego śpiewnika podczas Zlotu! Warto go więc wydrukować i zabrać ze sobą do Łobżenicy i Górki Klasztornej.


Apel do nauczycieli i opiekunów młodzieży

Nauczycieli i opiekunów młodzieży zainteresowanych Zlotem prosimy
o przesłanie e-maili na adres: bohaterowiekrajny@gmail.com
(umożliwi to zbudowanie listy kontaktów, która służyć będzie bezpo-średniemu przekazywaniu aktualnych informacji na temat Zlotu).


Patronat

 • Ks. bp Jan TYRAWA, Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej
 • Ks. bp Paweł CIEŚLIK, Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
 • Ks. bp senior Piotr KRUPA, Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Pelplińskiej

 • mgr Ryszard GOŁAWSKI, Starosta Złotowski
 • mgr Mirosław MANTAJ, Starosta Pilski
 • mgr Tadeusz SOBOL, Starosta Nakielski
 • mgr Jarosław TADYCH, Starosta Sępoleński


Komitet Organizacyjny (LISTA ALFABETYCZNA)

 • mgr Roman CHWALISZEWSKI
  Piła, kierownik: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Delegatura w Pile
 • dr hab. Jowita KĘCIŃSKA-KACZMAREK, prof. AP
  Buczek Wielki: Zespół folklorystyczny „Krajniacy” w Buczku Wielkim; Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. dr hab. Michał KOKOWSKI
  (inicjator Zlotu i koordynator prac Komitetu)

  Piła – Kraków – Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika
  i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 • mgr Zofia KORPUSIK-JELONKOWA
  Złotów, dyrektor: Muzeum Ziemi Złotowskiej
 • mgr Hanna KRÓL-SYNORADZKA
  Łobżenica, dyrektor: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
  w Łobżenicy
 • dr Romuald ROSIŃSKI
  Mrocza, nauczyciel: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy; red. nacz. „OBOK. Krajeński Magazyn Literacki”
 • mgr Ewa STACHOWSKA
  Miasteczko Krajeńskie, dyrektor: Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim
 • ks. Kazimierz ŚWIDERSKI MSF
  Górka Klasztorna, kustosz i proboszcz: Sanktuarium Maryjne Królowej Krajny


Współorganizatorzy


Partnerzy

Hosting strony internetowej

Partnerzy medialniSponsorzy

 • Bank Spółdzielczy w Łobżenicy (Łobżenica, pow. pilski, woj. wielkopolskie)
 • Piekarnia „Hania” Hanna Stepnowska (Miasteczko Krajeńskie, pow. pilski, woj. wielkopolskie)
 • WK Spółka z o.o. (Sępólno Krajeńskie, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie).

Uwaga — ważna informacja dla sponsorów!

Wszelkie środki finansowe uzyskane ze sponsoringu zostaną przeznaczone na dofinansowania kosztów organizacji i uczestnictwa w Zlocie.

Nie zostaną one zaś wydatkowane na jakiekolwiek honoraria, gdyż udział w pracach organizacyjnych Zlotu ma charakter całkowicie społecznikowski.

Ewentualna nadwyżka środków pozyskanych ze sponsoringu zostanie przekazana albo na rzecz zorganizowania kolejnej edycji Zlotu, albo na cele charytatywne (w uzgodnieniu ze sponsorami).


 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Kontakt | Ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2015 | ©2013–2015 Webmaster Michał Kokowski